بابابزرگم خرت و پرت دستش بود ازش گرفتم که اذیت نشه، داد زد آآآی دزد بگیرینش
. قرص آلزایمرشو دادم خورد بعد منو شناخت گفت:


اکبرsurprise تو کی دزد شدی!!!laugh

 

من همونیم که رفت پیش روانشناس 3 جلسه طول کشید مشکلاتشو حل کنه33 جلسه طول کشید خانم دکترو فراموش کنه...!laugh

 

 

برگرفته از وبگاه 4جوک