نیاز به سرگرمی دارید؟گوگل برای شما سرگرمی جالبی دارد... وقتی شما به این  بروید برای شما سوالی مطرح می شود که شما باید با استفاده از امکانات خود گوگل جواب آن سول را پیدا کنید.