وقتی وارد زندگی کسی میشوید تمام اتفاقاتی را که ممکن است باعث شود ترکشان کنید را بازگو کنید به خصوص برای کسانی که هرکسی را وارد زندگیشان نمیکنند به هرکسی اعتماد نمیکنند آینده شان را تقدیم هرکسی نمیکنند این آدمها بعداز رفتنتان دست و دلشان به رابطه جدید نمیرود چون اینها فقط یکبارقراربود عاشق شوند نگذارید این فرصت ازدستشان برود و بعدازشما آدمهای دیگری بشوند...! کسانی که دیگر هیچ شباهتی به قبلشان ندارند و فقط سنگدلانی شده اند در راه انتقام از انتخاب اشتباه قلب هایشان! نیلوفر رضایی