صبرم از کاسه دگر لبریز است

اگر این جمعه نیاید چه کنم؟!

آنقدر من خجل از کار خودم 

اگر این جمعه بیاید چه کنم؟!