صبحدم مرغ چمن باگل نوخاسته گفت ناز کم کن که دراین باغ بسى چون تو شکفت گل بخندید که از راست نرنجیم ولى هیچ عاشق سخن سخت به معشوق نگفت حافظ