دختره فیلتر شکن نداره، پست گذاشته با چی میرید تلگرام ؟؟؟؟ اینم از کامنتای پسرا : 1_باصلوات 2_با توکل بر خداوند و ائمه اطهار 3_با رمز یازهرا 4_با تکیه بر باور های ملی 5_با خطوط حمل و نقل عمومی 6_با عرض پوزش 7_با اجازه بزرگترا 8_با نظر خاص مسئولین 9_با نهایت شرمندگی از اوضاع مملکت 10_با دعای خیر پدر و مادرم 11_با آرزوی موفقیت و بهروزی برای همه 12_با اژانس 13-با زیر شلواری