خیلی خوب شد تلگرام و اینجور برنامه ها رو فیلتر کردن. جوونا همشون سرشون تو گوشی بود و جامعه داشت به سمت و سوی بدی کشیده میشد.(فیلتر شکن خود را باز میکند) کانال ریزمیز