نیچه

"افسردگی به انسان فرصت اندیشیدن نمیدهد.بنابراین برای نادان نگه داشتن انسان،باید اندوهگینش کرد..."

👤 فردریش نیچه