با چوب های پوسیده نمی شود قایق ساخت،و با افکار پوسیده هم نمی توان

جامعه را ساخت...

کارل پوپر